Skip to content

Λιμενικές υποδομές & Παράκτια μέτωπα

Η OPTIMUM VALUE Α.Ε.  στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία της σε ζητήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού και υποστήριξης επιχειρησιακών προγραμμάτων για πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και δεκάδων Περιφερειών και Δήμων της χώρας, προσανατολίζεται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών λύσεων που περιλαμβάνουν πέραν του αρχικού σχεδιασμού, τον τρόπο εφαρμογής αυτών και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών για τη χρηματοδότησή τους.

Στρατηγικός & επιχειρησιακός σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αφορά στον προσδιορισμό των διαδικασιών και την εξειδίκευση των μέσων με τα οποία ένας οργανισμός ή μια εταιρεία, θα επιτύχει το όραμα στο οποίο προσβλέπει. Η Στρατηγική κατά την έννοια αυτή, αποτελεί το παραγόμενο που συνθέτει τα καταγεγραμμένα πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τις νέες ιδέες και τους τρόπους αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Ο χρονισμός και η αλληλουχία των  κινήσεων αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους χάραξης της Στρατηγικής, με φόντο την υλοποίηση επιχειρησιακού οράματος στο μεσοπρόθεσμο ή/και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο επανασχεδιασμός και η επικαιροποίηση της Στρατηγικής ώστε να ανταποκρίνεται στους προσδοκώμενους στόχους ανά τακτά διαστήματα, μέσω του Μηχανισμού Ανάδρασης, είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση της Στρατηγικής. Τη Στρατηγική υποστηρίζουν επιπλέον ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, που εξειδικεύεται στη βάση των Επιχειρησιακών Σχέδιων και τα Επιχειρησιακά  Προγράμματα, τα οποία αναλαμβάνουν να συνθέσουν έναν σαφή ετήσιο προγραμματισμό έργων, δράσεων και ενεργειών.

Η OPTIMUM VALUE Α.Ε. κατέχοντας μακρόχρονη πείρα και σχετική τεχνογνωσία,  αναλαμβάνει να εκπονήσει το  Στρατηγικό Σχεδιασμό και την κατάρτιση  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς (π.χ. Περιφέρειες και Δήμους), στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Σχεδίασης και Διαχείρισης έργων.

Κεφαλαιοποιώντας τη γνώση, το εξειδικευμένο  στελεχιακό δυναμικό και την εμπειρία της στην αγορά, η OPTIMUM VALUE Α.Ε έχει με μεγάλη επιτυχία υλοποιήσει δεκάδες έργα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, και πολυάριθμα ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, όπως:

Related Projects

Αναπτυξιακή αξιολόγηση & προγραμματισμός

Στην Ελλάδα ένας ευαίσθητος αλλά ζωτικός αναπτυξιακά χώρος είναι η παράκτια ζώνη, η οποία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις ένα πεδίο δυνητικών επενδύσεων, εφόσον η αναπτυξιακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τους κρίσιμους παράγοντες του περιβάλλοντος και της ανταποδοτικότητας.

Η αναπτυξιακή προοπτική στην οποία στηριζόμαστε εκφράζεται με ξεκάθαρους πυλώνες όπως η στόχευση στο όραμα του κοινωνικού συνόλου, η περιβαλλοντική αειφορία, η κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα εξεταζόμενη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ανάλυση των παραγόντων υπεροχής μιας περιοχής, οι δυνατότητες όπως η χωρητικότητα, οι χρήσεις γης, τα τοπικά σχέδια, η τρέχουσα  ζήτηση και οι εκτιμήσεις της εξέλιξης κλπ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι λιμενικές εγκαταστάσεις που αποτελούν την αναπτυξιακή αιχμή στη παράκτια ζώνη ενός τόπου.  Η διαχείρισή τους αποτελεί ένα πραγματικά δύσκολο πεδίο, λόγω της πολυδιάσπασης της διαχείρισης του λιμενικού συστήματος σε ένα μεγάλο αριθμό ετερόκλητων Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ), αλλά και των αρμοδίων Υπουργείων που ασκούν την εποπτεία. Οι ΦΔΕΛ ως φορείς διαχείρισης, πρέπει να κινούνται σε ένα δύσκολο, δυσνόητο, δύσκαμπτο και παρωχημένο νομικό κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο, ανάλογα με τον φορέα εποπτείας, γεγονός που δημιουργεί ασάφειες, κακοπιστία και προβλήματα στη διαχείριση.

Στο πλαίσιο αυτό, η OPTIMUM VALUE έχει αναπτύξει και διατηρεί ευρεία συνεργασία με Οργανισμούς Λιμένων, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δήμους, διαγράφοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία που προσυπογράφεται από την εξασφάλιση μεγάλων χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, που στοχεύουν στη νομιμοποίηση της διαχειριστικής και περιβαλλοντικής λειτουργίας, τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό και την ωρίμανση, την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων κλπ. Πιο αναλυτικά, ως συμβουλευτική εταιρία έχουμε δραστηριοποιηθεί στα κάτωθι:

Related Projects

Νομιμοποιήσεις – ωριμάνσεις

Οι προσαρμογές αστικών και περιαστικών περιοχών στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, αποτελούν ένα από τα μείζονα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως οι Δήμοι της χώρας. Η κινητικότητα των πεζών και η διευκόλυνση όσων έχουν μειωμένη κινητική ικανότητα, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, διαμορφώσεις χώρων αναψυχής και πρασίνου, δημιουργία χώρων πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής είναι ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους στοχεύουν κυρίως τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Με εμπειρία πλέον των δεκαπέντε ετών, έχουμε διαδραματίσει ενεργό συμμετοχή σε μια μεγάλη γκάμα επιτυχημένων αστικών και περιαστικών αναπλάσεων, σχεδιασμών πράσινων και έξυπνων πόλεων με ταυτόχρονη μέριμνα για τη διασφάλιση των κατάλληλων χρηματοδοτήσεων.

Πιο αναλυτικά, έχοντας διατελέσει τεχνικός σύμβουλος σε μια πλειάδα έργων πνοής, κατέχουμε πολύτιμη συμβουλευτική εμπειρία στους εξής τομείς:

Related Projects

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, στην Optimum Value αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες ένταξης των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Ανάκαμψης).

Στο πλαίσιο αυτό ενεργούμε για όλα τα επιμέρους στάδια, από την προαξιολόγηση,  την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών έως και την υποβολή τους στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Συνεπείς στην υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας, αναλαμβάνουμε επιπλέον και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωσή του, με την προετοιμασία δικαιολογητικών ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι έμπειροι σύμβουλοι της Optimum Value, καταγράφουν τις ανάγκες και τους στόχους του επιχειρηματικού σας σχεδίου και προτείνουν την βέλτιστη λύση χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα τόσο σε Ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Horizon Europe, EMFF, Erasmus+, κ.λ.π.)

Οι υπηρεσίες μας στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτουμένων έργων, για την υποστήριξη των πελατών μας, περιλαμβάνουν:

Related Projects

Κλήση για Πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και η ομάδα μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει σχετικά με την Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο